• Få mere at vide om teologistudiet og jobbet som præst

Hvorfor skulle du læse teologi?

Stort set alle præster ser tilbage på studiet som en af de bedste perioder i deres liv, bl.a. fordi det er så varieret og indsigtsgivende. Men det er også et krævende studium, hvor du kommer til at arbejde meget selvstændigt.

Læs mere om studiet på blivpræst.dk og bl.a. på

uddannelsesguiden.dk

bachelor.au.dk/teologi

teol.ku.dk

Nej. Nogle studerende ved, at de vil være præster, allerede når de begynder at læse teologi. Men mange andre bruger studiet til at blive klogere på livet, fordi der er så mange fag og dannelsesaspekter i studiet. Studiet er en rejse, og måske ender du med at blive præst eller noget helt andet. Der er også mange, der har andre jobs i en årrække, før de vælger at bruge deres teologistudium til at blive præst.

Nej, teologistudiet er en akademisk uddannelse, som giver dig det faglige og menneskelige fundament til at overveje præstegerningen eller andre jobs. Selve præsteuddannelsen får du efter teologistudiet på Danmarks to pastoralseminarier. Læs mere her: fkuv.dk/uddannelse/pastoralseminariet

Hvis du efter uddannelsen på partoralseminariet vælger at blive præst, får du bl.a. tilknyttet en coach og vejleder, som bliver din personlige sparringspartner i de første år i embedet.

Der er mange særlige jobs for en præst, bl.a. kan du blive beredskabs-, børne-, felt-, flygtning-, hospitals-, skole-, udlands- og universitetspræst. Du kan også blive provst eller biskop. Læs mere i brochuren, som du finder på www.blivpræst.dk

Teologistudiet giver en viden og en ballast, som du kan udnytte i andre jobs som bl.a. journalist, kommunikationsmedarbejder, lærer, højskolelærer, kunstner, NGO-ansat og meget andet.

At være præst er et fantastisk job, hvis du interesserer dig for de store livsspørgsmål, værdier, kultur, etik, tænkning, kristendom, litteratur og lignende, og hvis du gerne vil både samtale, formidle og tale, så det giver mening for almindelige mennesker.

Alt det, du gør i dit arbejde som præst, kommer til at betyde meget for andre mennesker både i hverdagen, i lykkelige stunder, og når livet gør allermest ondt. En præst gør en forskel for andre mennesker hver eneste dag.

Du har pligt til at samarbejde i menighedsrådet og pligt til at undervise konfirmander, holde gudstjenester og gennemføre kirkelige handlinger. Derudover har du mulighed for at igangsætte forskellige projekter, der passer til det sted, hvor du bliver ansat.

Præsten har omfattende frihed – både metodefrihed og frihed til at udvikle forskellige projekter både efter egen interesse og i særdeleshed efter lokalområdets behov. Du har mulighed for at udvikle nye projekter både lokalt og i større sammenhænge.

Hvis du har brug for inspiration, udbyder både KFUV, stift, provsti og Kirkeministeriet kurser og efteruddannelser

Desuden støtter folkekirkens fonde udviklingsarbejder. Det er også muligt at få støtte til relevante uddannelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner og projekter i udlandet.

I nogle sogne vil du indgå i lokale teams. Det er muligt at indgå i samarbejder på tværs alt efter dine behov og interesser. I projekter er det vigtigt at involvere relevante fagpersoner og frivillige, så du er en samlende faktor. Du har også mulighed for at samarbejde med andre præster i andre sogne, ligesom du arbejder sammen med provsten.

Præsten har en særdeles alsidig hverdag med bl.a. ledelsesopgaver sammen med menighedsråd og kirkens øvrige medarbejdere. Herudover har præsten i høj grad selv mulighed for at fokusere på andre opgaver, fx socialt arbejde, undervisning, litteraturkreds, foredrag, skrive bøger, artikler, blog, bestyrelsesarbejde og meget andet.

De fleste kirker udgiver deres eget kirkeblad, hjemme- og facebookside, og mange præster skriver af og til i aviser og blade.

Det er vigtigt at give dig tid til at forstå det sted, hvor du bliver præst, sætte dig ind i omgivelser og befolkning, så du sammen med menighedsrådet kan nå nogle fælles mål, der giver værdi for folkekirkens medlemmer og mulige medlemmer.

Præsten har en travl hverdag, og arbejder typisk, når andre holder fri. Til gengæld er det et fleksibelt job, hvor præsten selv kan disponere sin tid og sine opgaver.

Der er altid opbakning til noget, der opleves som meningsfuldt og nødvendigt. Til dåb, konfirmation, vielse og bisættelse deltager alle gæster. Til jul, nytår, Allehelgensdag samt andre traditioner og mærkedage er kirken ofte fyldt. Ved alle arrangementer er det vigtigt for præsten at skabe gode relationer, gøre det hyggeligt, interessant, højtideligt og vedkommende.

En præst får nogenlunde samme løn som gymnasielærere og desuden en god pensionsordning. Generelt er der høj sikkerhed i jobbet. Mange steder får præsten stillet en embedsbolig til rådighed, og det giver præsten mulighed for at vælge forskellige embeder rundt omkring i landet.

Folkekirken er rummelig, og livet leves og forstås på mange forskellige måder. Folkekirken har ikke specifikke holdninger men samler mennesker med kristendommens universelle fortællinger. Derfor er det vigtigt, at præster er forskellige.

Præsten skal være medlem af folkekirken og forholde sig konstruktivt til dens traditioner, tekster og øvrige forudsætninger. Det forventes, at præsten møder sin omverden åbent og eftertænksomt, så præsten kan give en overbevisende fortolkning af menneskeliv og kristendom.

Noget af det sværeste og samtidig noget af det bedste er at administrere sin egen tid og den store frihed i jobbet. Det kan være svært at levere store mængder taler, undervisning, artikler mv., men det er også et håndværk, der skal læres. Det tager tid og kræver kræfter at blive den samlende offentlige person, som præsten også er.

Mange nye præster spekulerer over, hvordan de vil formå at varetage begravelser og andre store begivenheder, men når du står i situationen, vil du opdage, at din gode uddannelse baner vejen for at opgaverne lykkes – både selve ritualerne og ikke mindst de samtaler, du har med familie og pårørende, hvor en af dine vigtigste opgaver er at lytte. Faktisk mener mange præster, at de giver allerstørst mening og betyder allermest, når de møder mennesker i deres sværeste stunder, hvor præsten har nogle særlige muligheder for at gøre en forskel.

Du kommer til at gøre en stor forskel for andre mennesker i livets små og store stunder og i deres almindelige liv. Bl.a. får du mulighed for at sætte livets mange facetter i perspektiv og give mennesker muligheder for at reflektere og komme videre i livet, når det er svært.

Du kan blive en bærende kraft for fællesskabet i lokalsamfundet med initiativer, som du selv er med til at udvikle i samarbejde med frivillige, medarbejdere og menighedsråd.

Du får mange ledelses- og udviklingsopgaver og en livslang mulighed for videreuddannelse.

Og så er præstegerningen et frit job, hvor du i vidt omfang er din egen chef.

Tal med din lokale præst og besøg andre kirker og spørg andre præster. Se på forskellige hjemmesider, herunder:

uddannelsesguiden.dk

blivpræst.dk

folkekirken.dk

bachelor.au.dk/teologi

teol.ku.dk

fkuv.dk

Du er også velkommen til at stille spørgsmål på blivpræst.dk

Ja, men vi opfordrer dig til at læse mere på su.dk

Disse spørgsmål og svar er udarbejdet af stiftsudvalget ”Folkekirken som attraktiv arbejdsplads”, som bestræber sig på at motivere unge til at læse teologi og vælge præsteembedet som livsgerning.

Hvis du har forslag til yderligere spørgsmål, hører vi gerne fra dig. Send gerne mail til os via vores kontakt formular

test dig selv

Hvorfor overvejer du at læse teologi?

> For at blive klogere på bl.a. kristendom, sprog, filosofi, kultur og historie, eksistentiel tænkning og livet.

> For at blive præst.

> For at blive udfordret af eksistentiel tænkning og livet.

Svar!

Teologi er et dannende studium, hvor du får mulighed for at fordybe dig i de udødelige tænkere og sætte det i relation til dit eget liv. Mange vælger at anvende denne faglighed til at tolke nutidens kristendom og menneskeliv i arbejdet som præst.

Hvorfor skulle du blive præst?

> For at arbejde med kristendom.

> For at få et meningsfuldt, varieret job, hvor jeg har med mennesker at gøre.

> For hver eneste dag at blive klogere på livet.

Svar!

Som præst bliver du klogere på livet i mødet med tidens store spørgsmål, når du skal skrive prædikener, undervise konfirmander og markere de store livsøjeblikke. Præster kommer tæt på mennesker i den dybeste sorg og i den højeste lykke. I det daglige arbejde bliver du som præst klogere menneskeliv og kristendom.

Hvordan vil du bruge din frihed i arbejdet?

> Tage en dag ad gangen.

> Planlægge dagene i god tid, så jeg kun arbejder to af perioderne formiddag, eftermiddag og aften.

> Besvare alle henvendelser med det samme og have træffetid om aftenen.

Svar!

I Folkekirken lærer du at håndtere skæve arbejdstider og den store selvstændighed i arbejdet.

Hvordan vil du fortolke en tekst, som du skal bruge i en tale?

> En god præst skal huske, at tilhørerne tænker med, når der hører en prædiken.

> Menneskelivet og evangeliet beriger hinanden, når det er godt henne i kirken.

> Præsten ved bedst, og derfor skal folk bare høre efter.

Svar!

På Pastoralseminariet får du kendskab til elementær samtaleteknik, sorgforløb og konflikthåndtering. Du lærer også om tro, skyld, tilgivelse, forsoning, skam, afmagt og håb.

Hvordan vil du blive klogere?

> Det er vigtigt at blive ved med at læse både teologi og skønlitteratur.

> En præst bør følge med i nyhederne og vide, hvad der rører sig.

> En præst bør løbende efteruddanne sig og samtidig lære af andre faggrupper.

Svar!

Efter den første tid som præst får de fleste behov for ny viden og læring. Det er muligt løbende at følge kurser på præsternes efteruddannelse. Nogle vælger også at læse en master efter nogle år.

Hvordan vil du skrive en tale og fange tilhørernes opmærksomhed?

> Jeg vil benytte indsigter om talekunst og retoriske virkemidler.

> Selvom talen er vigtig, vil jeg også tage hensyn til tilhørernes traditioner, ønsker og anledningen til at vi samles. Vi skal også synge noget de kan lide for at varme op til talen.

> Det er vigtigt at tale forståeligt, tydeligt og højt. Derfor vil jeg øve mig meget i at holde talen.

Svar!

Særligt når du er i praktik, får du erfaring med at tale så tilhørerne føler, du respekterer dem, fordi ordene passer til situationen, hvad enten du skal prædike til en almindelig gudstjeneste, bryllup, begravelse eller holde tale i en anden sammenhæng. Gudstjenester, arrangementer og events aftales ofte i samarbejde med menighedsråd, organist, kirketjenere samt øvrige ansatte og frivillige. På Pastoralseminariet får du undervisning i at skrive prædikener og lejlighedstaler. Du får også undervisning i stemmeføring og sang.

Hvordan skal præsten være med til at samle lokalsamfundet og kulturen?

> Jeg synes, præsten skal være medarrangør af almene kulturelle arrangementer og folkeligt oplysningsarbejde.

> Det er vigtigt, at præsten skriver i aviser, på sociale medier samt er taler og debattør i en bredere sammenhæng.

> Som præst vil jeg gerne være med til at styrke det lokale sammenhold og samarbejde med både offentlige og private aktører for at skabe værdi for mennesker i lokalområdet.

Svar!

Gennem uddannelse og erfaring får du fortrolighed med at udtrykke dig gennem kronikker, hjemmesider, sociale medier, foredrag, offentlige taler (f.eks. til Sankt Hans, Grundlovsdag, byfest eller andre mærkedage). Du kan arrangere morgensang med skolen, studiekredse, kirkehøjskole, møder, fælles rejser, lokalhistoriske arrangementer eller andre samarbejder der virker meningsfulde.

Hvordan vil du som præst både lede og samarbejde?

> Det er vigtigt at en præst kan samarbejde med menighedsråd, kollegaer og frivillige. i og uden for sognet.

> I studietiden vil jeg øve mig ved engagere mig i frivilligt arbejde, styregrupper og måske stille op til menighedsrådsudvalget.

> Som præst vil jeg involvere folk i kirkens forskellige udvalg, så de får indflydelse, bidrager med gode ideer og tager medansvar, fordi kirken er folkelig.

> Som præst har jeg min universitetsuddannelse og mine ansvarsområder, men vil lytte for at være i god dialog med de mennesker jeg bor og arbejder iblandt.

Svar!

Som præst er du en del af kirkens ledelse som kaldes Menighedsrådet. Det er en folkevalgt ledelse med formand, kasserer, personaleansvarlig, bygningsansvarlig og en række vigtige udvalg. Du bliver uddannet i bestyrelsesarbejde og får også et økonomisk ansvar.

Hvordan kan en præst bedst være sammen med mennesker i svære situationer?

> Det er vigtigt at præsten kan tage det roligt og lytte til mennesker.

> Præsten skal være venlig og ikke sige nogen imod, selvom de kan virke urimelige.

> En præst skal være en god vejleder og gerne kunne vise andre vejen, også selvom de måske kan blive stødt.

Svar!

Som præst får du kendskab til almindelige livskriser, sorgreaktioner ved dødsfald, psykiske lidelser, selvmordstanker og meget andet. Du bliver også uddannet i eksistentiel vejledning på baggrund af både kristendom, filosofi og almindelige erfaringer. Du får kendskab til psykologi, sociologi og psykiatri.

Hvordan vil du undervise konfirmander?

> Konfirmander skal opleve, at kirken er en vigtig del af deres liv.

> Film og rollespil vil være vigtige redskaber i undervisningen.

> Den gode lærerige samtale med konfirmanderne vil give dem indsigter, som de kan bruge i hele livet.

Svar!

Du lærer at tilpasse din undervisning efter konfirmandernes erfaringsverden. Du lærer at samarbejde med forældre og skole om undervisningen. Konfirmandundervisning er et særligt fag på Pastoralseminariet.

Hvorfor skulle du blive præst?

Hør hvad feltpræsten Oral Shaw har at sige.

Få mere at vide om teologistudiet og jobbet som præst. Tal gerne med din lokale præst som du finder på sogn.dk

Du kan også læse mere på:

Læs online eller download brochure

Brochure forside

Har du spørgsmål?

©2017 FOLKEKIRKEN | blivpræst.dk | STRATEGI, IDÉ, DESIGN OG TILRETTELÆGGELSE: Handpicked